גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (תיקון) בעד
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה) בעד
הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - הגנה מפני עיקולים בחשבון הבנק) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים) נגד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס רב-קו) בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו) בעד
טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 14) (מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב) בעד