גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק לידה בבית (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - איסור תשלומים נלווים) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פיצוי עבור שירות מילואים לעצמאים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים) בעד
הצעת חוק הרשות לגיל הרך בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מימון הריסת מבנה על חשבון המדינה) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לרופאים מתמחים בפריפריה) נגד
הצעת חוק האזרחות (תיקון - התאזרחותו של קטין אשר הוריו קיבלו אזרחות מכח חוק השבות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור עישון ברכב בקרבת קטין שטרם מלאו לו 16 שנים) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116) (הסדרת העיסוק בהתקנה ואחזקה של מונים למוניות, בהשכרת רכב וסמכויות פיקוח) בעד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון) נגד