גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'... והוראת שעה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - ניתוק חישוב עמלת ההפצה מדמי הניהול) בעד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הקדמת גיל הפרישה לעובדי הוראה) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' והוראת שעה) (קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח) בעד
טיוטת חוק פינוי ובינוי (הסכם קדם-התקשרות) בעד
טיוטת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס') (פינוי בשל סירוב בלתי- סביר) נגד
טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (ביטול קובלנה) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפליה מחמת מקום מגורים) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - אי חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת) נגד
הצעת חוק הגנה על כספי ציבור (איסור מימון ומתן שירותים למאחזים בלתי מורשים) נגד