גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') (שיעור מס החברות) בעד
טיוטת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רשיון נהיגה) בעד
הצעת חוק הקאדים (תיקון - בחירת אישה לתפקיד קאדי) בעד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - חופש הביטוי וחופש העיתונות) נגד
הצעת חוק-יסוד: שוויון האוכלוסייה הערבית נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תחילת זכאות לגמלת סיעוד) בעד
הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חובת יידוע על אלימות כלפי בן משפחה) נגד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ייצוג הולם לעולים חדשים) נמנע
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות) בעד