גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - אסדרת ערוצים ייעודים) בעד
הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (ביטול ועדה ארצית בסיעוד) בעד
טיוטת חוק גביית אגרות בעד בחינות בגרות והנפקת מסמכים נלווים בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות החולים) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס') (אירוע חירום אזרחי) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הארצית לכבאות והצלה בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור (תיקון מס'2) (הכרזה בישראל על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל) בעד
טיוטת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס') (הסתייעות במומחה לצורך ניהול הייצוג המשפטי) בעד
טיוטת חוק זכות יוצרים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הצבעת שוהים במוסדות) בעד
טיוטת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס') בעד