גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון - בעל השפעה מהותית והוראות שונות) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לנוכחות הורה בעת טיפול ביילוד) נמנע
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשטרת ישראל בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון) בעד
הצעת חוק חובת רישום סטנוגרמי בגופים ציבוריים נגד
הצעת חוק המחשבים (תיקון - הגדרת הטלפון החכם כמחשב) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מניעת מגורי המבקר בתחום העירייה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו לצורך טיפול בילד) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק) בעד
הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה) בעד