גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר אגרת נסיעה באמבולנס) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - סייג לזכאות למי שלקח חלק בפעילות טרור) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים) בעד
טיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס') (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה) בעד
הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון - הבטחת פלורליזם דתי) נגד
הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני בעד
הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון - הארכת ההטבות במס לאזור קו עימות דרומי) בעד
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הסדרת תחזוקת העירוב) בעד
הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה) נגד
טיוטת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס') (עיון בתיק הרשות וסודיות המידע) (הוראת שעה) בעד