גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום בעד
הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון - הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעסיק או העובד) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת צוות אוויר) בעד
הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון - העברת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאחריות משרד ראש הממשלה) נגד
הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים נגד
הצעת חוק הכרה ברישיונות מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוד האירופי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר בעד שירותי בריאות ויידוע בדבר נציב קבילות) נגד
טיוטת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון) בעד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור) בעד
הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - רוב מיוחס) בעד
הצעת חוק ייצוג הולם לדרוזים ולצ'רקסים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מתן שירותים באולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים) בעד