גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - קביעת זמן נסיעה) נגד
טיוטת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון הגדרת הורים מיועדים ותנאים לאישור ההסכם) בעד
טיוטת חוק הכניסה לישראל (ביטול תקנות שעת חירום) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת מידע ומסירת מסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (הגדרת אדם כשיר) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול מבחן ההכנסה לצורך קבלת גמלת סיעוד) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת ביזה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת הגזענות) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט) נגד
הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום למאבטחים חמושים) נגד