זאב אלקין


שר העלייה והקליטה והשר לענייני ירושלים

שר זה אינו חושף את הצבעותיו!