איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת צוות אוויר) בעד
הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון - העברת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאחריות משרד ראש הממשלה) נגד
הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת החזקת ערכת עזרה ראשונה ברכב מנועי) נגד
הצעת חוק הכרה ברישיונות מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוד האירופי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר בעד שירותי בריאות ויידוע בדבר נציב קבילות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (הגדרת צמח הקנבוס) נגד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון וחופש ביטוי ומחשבה) נגד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - כשירות לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית) בעד
הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון - הארכת ההטבות במס לאזור קו עימות דרומי) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שטח ציבורי פתוח בתכנית למגורים) נגד