איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל) בעד
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בהרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים ציבוריים) בעד
הצעת חוק איסור סחר בשנהב נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים) נגד
טיוטת חוק חופש המידע (תיקון מס' 16) (החרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו במסגרת האחריות המוטלת עליו על- ידי הממשלה להובלת המערכה כנגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות כנגד ישראל) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6) בעד
הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות מרשויות האזור) בעד
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - החלת חובת דיווח על נותן שירות עסקי ומשפטי) נגד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הגבלה לסך השינויים התקציביים בשנת כספים) נגד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה) בעד