איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - תחולת החוק על עובדי מחשוב) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מינוי ועדות רפואיות) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (זכויות וחובות של חברי מועצה) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - היתר הדרכה למומחים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (הגבלת השימוש בחומצות שומן טראנס) נגד
הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור בעד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - השוואת הענישה בעבירות מין לדין האזרחי) בעד
טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) בעד
הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינה דמוקרטית ושוויונית נגד
הצעת חוק יום הזיכרון לנכבה נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שילוב נציגי המשרד לשוויון חברתי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וחובת תסקיר השפעה על האוכלוסייה המבוגרת בתוכניות מתאר) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים) בעד