איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (מינוי מומחה מטעם בית המשפט) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הורה מגדל יחיד) נגד
הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - הגדרת מפגעי ההצתות כמבצעי מעשה טרור) נגד
הצעת חוק השירותים החשאיים נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הגדרת בתי קברות אזוריים כתשתית לאומית) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (הגדרת אדם כשיר) נגד
הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מעבר חצייה בקרבת בית ספר) נגד
הצעת חוק הכרה באחים שכולים ובאחיות שכולות נגד