איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק עסקאות ביטחוניות בעלות היקף כספי גבוה נגד
טיוטת חוק חסימת גישה לשירותי בזק לשם מניעת ביצוע עבירות בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (תיקון מס') בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א - 1951 - לנושאי משרה ברשות מקרקעי ישראל בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - ייצוג הולם לבני שני המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות) נגד
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - התקשרות למימוש מטרות ציבוריות) בעד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - ייצוג מינימלי לשני המינים ברשימת מועמדים לכנסת) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור פרסום כפוי במענה הטלפוני) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכאות להשתתפות בעלות מעון יום בתקופת חופשת הלידה) בעד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - סיוע ליוצאים בשאלה) נגד