איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים) נגד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - תגמול מחיה לאזרחים ותיקים) נגד
הצעת חוק הדרכונים (תיקון - מתן דרכון לעולה) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - התאמות לסטודנטית לאחר לידה) בעד
הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פנייה טלפונית למוקד שירות לקוחות של בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס) נגד
הצעת חוק זכות ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הרכב הוועדה לבחירת שופטים) נגד
הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הגנה על זכויות מבצעים בגין יצירותיהם מקום המדינה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי) נגד
הצעת חוק הכנסת (תיקון - חוות דעת בעניין השלכות חקיקה על השוויון) נגד
הצעת חוק מתן שירות בשפה הערבית בגופים ציבוריים ובגופים מסחריים נגד