איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - העלאת גיל פטור מתשלום לביטוח לאומי לתלמיד במוסד לימודי לפני גיוסו לצה"ל) בעד
הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון - סימון ביצים) נגד
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס') (חממות טכנולוגיות וחברות הזנק) בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - העמדת סיוע לחבר הכנסת שהטיל עליו הנשיא להרכיב ממשלה) בעד
הצעת חוק כהונתם של ראשי גופים ביטחוניים נגד
הצעת חוק לוויה ממלכתית נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - מתן שירות טלפוני חינם על ידי תאגיד בנקאי) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - סגן ראש רשות ברשות מעורבת) בעד
הצעת חוק חסימת קו טלפון של ספק שירותי מין בעד
הצעת חוק חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות בעד
הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון - הכרה בצעירים עם מוגבלות כחניכי מכינות) בעד