איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
נוהל הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה - תיקון החלטת ממשלה בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 68) (הוראות שונות) בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - הקמת ועדה לבחירת דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות) נגד
הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - נפגעי עבירות מין) בעד
הצעת חוק להגבלת הריסה וענישה על בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - הכנסות סוכן ביטוח שהוא חבר קיבוץ) נגד
הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון - תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר עקב סגירת מוסד הלימוד של ילדו) נגד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - הקמת ועדת חריגים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל) בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור הצמדת פרסומת לרכב) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פיצוי על איחור טכנאי בעת התקנה או הסרה של טובין) בעד