איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק לתיקון פקודות העיריות (הסדרת מבנים לתנועות נוער) נגד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - קביעת טעם הומוניטרי מיוחד לשם איחוד משפחות) נגד
הצעת חוק להעלאת המודעות למניעת עישון נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (עתירות אסיר - ערעור בזכות) נגד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מסירת הודעה בעבירות תעבורה ובעבירות קנס לכתובת הנמען הרשומה במרשם האוכלוסין) נגד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - איסור תרומה על ידי שדלן) נגד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - תנאי סף להשתתפות במכרז) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - עוסק שאינו ספק) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שקיפות תשלומים קבועים בעסקה מתמשכת) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מניין שהות בישראל לעניין תושבות) בעד
טיוטת חוק לביטול פקודת העיתונות בעד
הצעת חוק הגליל (תיקון - הארכת הסובסידיה לייצור ביצי מאכל ופטימים) בעד