איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ההסדרה בעד
הצעת חוק להסדרת התיישבות ביהודה והשומרון בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (עמלת פירעון מוקדם) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג) בעד
הצעת חוק קביעת מועדי בחינות (אי קיום בחינות במועדים מסוימים) (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק סיוע למוסדות התרבות והאמנות בנצרת נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (משך זמן חניה בחניון שגבה דמי חניה כוללים בעד יום) נגד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה) נמנע
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - נגישות מוסד רפואי לדוברי שפות זרות) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי''א-1951 - לנושאי משרה בכנסת בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד החוץ בעד
טיוטת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד