איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - צמצום ההתרבות של כלבים) בעד
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק הפחתת תוספות פיגור שהתווספו על קנסות פליליים ומנהליים (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (אכיפה) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק לימוד חובה (תיקון) בעד
הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - הגבלת תקופת הבלעדיות לשלושה חודשים) בעד
הצעת חוק הקאדים (תיקון - כשירות מינוי קאדים ובחירתם) בעד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סמכות ועדה מקומית לאשר הגדלת אחוזי בנייה בשטחים המיועדים לתעסוקה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - שלילת זכאות לקצבאות ופיצויים ממחבלים) בעד
טיוטת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס') בעד