איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי פגיעה לעצמאי) נגד
הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון - השעיית עובד שירות) בעד
הצעת חוק לימוד השפה העברית (עולים חדשים ועולים ותיקים) נגד
הצעת חוק הספורט (תיקון - מניעת תשלום כפל ביטוחים) בעד
הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור ספורטאים מבוטחים) בעד
הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - מידע בגין אשפוז) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית) נגד
הצעת חוק הצמדת תשלומים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן בעד
טיוטת חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים (תיקון מס' 5) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (סמכות בית המשפט שלערעור) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - החלפת סעיף 25) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - שופט אכיפה) נגד