איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הסדרת סוף שבוע ארוך) בעד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - שינוי שבוע העבודה) בעד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - איסור פיטורים של עובד שהוא מפרנס יחיד ואשתו בהיריון) נגד
הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף) (תיקון - שינוי התעריף למוצרי מזון) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה מארנונה לעסק קטן או בינוני הנמצא באזור בניית הרכבת הקלה בגוש דן) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (תיקון) בעד
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה) בעד
הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - הגנה מפני עיקולים בחשבון הבנק) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים) נגד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס רב-קו) בעד