איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק קצבה ומשכורת מקופה ציבורית בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מחיר אחיד ברשתות השיווק) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מתן שירות טלפוני חינם על ידי תאגיד בנקאי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי אבטלה ודמי לידה למי ששהה בשליחות מטעם גוף מוכר) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות) נגד
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - עיכוב פינוי חייב) נגד
הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון - פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת) נגד
הצעת חוק שירות אזרחי-ביטחוני (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור עריכת טיפולי המרה) נגד
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - קצבה ומשכורת מקופה ציבורית) נגד
טיוטת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס') בעד