איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הכניסה לישראל (תיקון) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים) בעד
טיוטת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס') בעד
הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון - סידור חלוף ארעי) נגד
הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בדירקטוריונים) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מימון הריסת מבנה על חשבון המדינה) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לרופאים מתמחים בפריפריה) נגד
הצעת חוק האזרחות (תיקון - התאזרחותו של קטין אשר הוריו קיבלו אזרחות מכח חוק השבות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור עישון ברכב בקרבת קטין שטרם מלאו לו 16 שנים) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116) (הסדרת העיסוק בהתקנה ואחזקה של מונים למוניות, בהשכרת רכב וסמכויות פיקוח) בעד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון) נגד