איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'... והוראת שעה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת נזילות למנפיק תו קנייה) נגד
הצעת חוק חופשת הסתגלות לעובד המשרת במילואים נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - ניתוק חישוב עמלת ההפצה מדמי הניהול) בעד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הקדמת גיל הפרישה לעובדי הוראה) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' והוראת שעה) (קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח) בעד
הצעת חוק חינוך לבריאות התלמיד נגד
הצעת חוק זיכרון השואה (תמיכה במוסדות הנצחה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים בעד כל ילדי נכה) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בעד
טיוטת חוק פינוי ובינוי (הסכם קדם-התקשרות) בעד
טיוטת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס') (פינוי בשל סירוב בלתי- סביר) בעד