איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון - כללי שקיפות) בעד
טיוטת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישויות מדיניות זרות) בעד
טיוטת חוק אמנת הבנק האסייתי להשקעות בתשתיות בעד
טיוטת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - הסדרי פשרה והסתלקות) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת) בעד
הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון - יום משאל עם - יום שבתון) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - פטור לזוגות צעירים מארנונה) נגד
טיוטת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - גיל עבודה בחופשת לימודים) בעד