איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק יום המנוחה השבועי בעד
הצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים) נגד
טיוטת חוק קיזוז מסים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות (תיקון - הענקת אזרחות ישראלית) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית) בעד
הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בעד
טיוטת חוק הדואר (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס') בעד
הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת אנטנה סלולרית) נגד
הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון - תשלום מזונות לבגיר עם מוגבלות) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות) בעד