איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ייצוג הולם לעולים חדשים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות) בעד
הצעת חוק זכויות הוריות (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון - בעל השפעה מהותית והוראות שונות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום) בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - גישה לספרייה של מוסד להשכלה גבוהה) נגד
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - איסור התניית זכות הלימוד בתשלום) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום) נגד
הצעת חוק הרשות לוועדות ערר רפואיות נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לנוכחות הורה בעת טיפול ביילוד) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשטרת ישראל בעד