איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק החברות (תיקון מס') (ביטול האפשרות להקצות ניירות ערך למוכ"ז) בעד
טיוטת חוק החברות (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון) בעד
הצעת חוק חובת רישום סטנוגרמי בגופים ציבוריים נגד
הצעת חוק המחשבים (תיקון - הגדרת הטלפון החכם כמחשב) נגד
הצעת חוק סוכני חוץ בעד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילת מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות) בעד
הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון - קטין שביצע מעשה טרור) בעד
הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון - טיפול נפשי לילדים נפגעי אלימות במשפחה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום מזערי ללומדים מחוץ לישראל) נגד
הצעת חוק הדרכונים (תיקון - יידוע מועד פקיעת תוקף הדרכון) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מניעת מגורי המבקר בתחום העירייה) נגד