איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - מניעת השתתפות בבחירות בשל היעדר ייצוג לבני שני המינים) נגד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת פרסום טפסים מקוונים) בעד
הצעת חוק הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר עובד סוציאלי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת זכויות אלמן ואלמנה) נגד
הצעת חוק הספורט (תיקון - מחיר קבוע לכרטיס לפעילות ספורט מאורגנת) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור קשירת חשבונית חודשית לכל מכשיר אלקטרוני או מוצר נלווה) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון-סמכות חיפוש לשוטר) בעד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - הכרה אזרחית בהכשרות וקורסים צבאיים) בעד