איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס'...) (קביעת עונשי מינימום לעבירות יידוי אבנים) התשע"ו-2015 וטיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס'...) (דרכי טיפול לאחר הרשעה) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סייגים להגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון) נגד
הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף) נגד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק) בעד
הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי- הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת יידוע מבוטחים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים) בעד
הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו) בעד
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס') בעד