איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק מתן אפשרות להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירות באמצעות דואר אלקטרוני בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תיקון - פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו) נמנע
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - שם המדינה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה) נגד
הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל (תיקוני חקיקה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים בעד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים לעיוור או לנכה) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) בעד
טיוטת חוק לעידוד ההשקעה באנרגיות מתחדשות (פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות) (הוראת שעה) בעד