איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הסדרת הלוואות חוץ- בנקאיות (תיקון מס' 3) בעד
החלת דין רציפות על פרק ד' ועל סעיפים 43(ב) ו-46 בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה לעובד עצמאי) נגד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזי מיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק הספורט (תיקון - הקצאת כרטיסי נוער) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6) (חניה באזור המיועד לפריקה ולטעינה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1959 - לנושאי משרה ברשות מקרקעי ישראל בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הפטר לחייב) בעד
הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) (תיקוני חקיקה) נגד